Projektové aktivity SPAM+

 

Mentoringový program „It´s In U2“

Autorizovaný program společnosti SIMA Ldt.(UK), používající speciální postup zaměřený na sebepoznávání a objevování motivačních schopností mladých lidí.

Cíl služby: podpora vytváření přiměřeného sebepojetí a rozvoj sociálních dovedností klienta, navození motivace, zprostředkování sociální opory.

Realizátor: mentor /vrstevník

 

Bilanční diagnostika

Objevení pozitivního potenciálu, podpora cílesměrnosti jednotlivce, zvýšení orientace v regionální nabídce studijních oborů.

Cíl služby: vytvoření závěrečné zprávy, která obsahuje profesiogram, přehled silných a slabých stránek klienta, doporučení a směry, kterými se má klient a rodič při volbě profese řídit.

Realizátor: klinický psycholog

 

My a média

Tvůrčí práce na výstupu složeném z výsledků mentoringového programu, seznamování se s různými výukovými a tvořivými interaktivní programy.

Cíl služby: podpora PC gramotnosti, rozvoj tvořivosti při práci s médii.

Realizátor: lektor/vrstevník

 

Předcházení zadluženosti

Prevence formou vzdělávání a poradenství v oblasti finanční gramotnosti.

Cíl služby: posílit právní vědomí a finanční gramotnost, informovat klienty o problematice komerční zadluženosti.

Realizátor: lektor

 

Aktivizační program – krátkodobé pracovní příležitosti

Zprostředkování krátkodobých pracovních příležitostí na vybraných pracovištích včetně služby mentora na pracovišti v adaptační době. 

Cíl služby: zpřístupnit klientům informace o krátkodobých nabídkách práce v regionu pro cílovou skupinu, posílení osobní odpovědnosti, rozvoj sociálních dovedností, vytvoření pracovních návyků.

Realizátor: kontaktní pracovník/mentor na pracovišti

 

Praktická orientace v běžném životě

Doprovázení klienta (peerprogram) nebo forma interaktivních přednášek, projekce tématického filmu.

Cíl služby: umožnění základní orientace (teoretické i praktické) v systému služeb, komunikace s úřady/autoritami, vyplňování formulářů apod.

Realizátor: vrstevník/lektor

 

Doučování

Podpůrné služby v oblasti doučování dle individuálních potřeb klienta.

Cíl služby: zabránit předčasnému selhání v profesní přípravě. Vzdělávání v klíčových předmětech důležitých pro přijímací řízení.

Realizátor: vrstevník /mentor